Algemene voorwaarden Kwirkey B.V.
Versie oktober 2019

In het kader van deze algemene voorwaarden gelden de volgende definities:

1. Kwirkey: opdrachtnemer Kwirkey B.V. ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Roermond onder nummer 76108279

2. Opdrachtgever: de wederpartij van Kwirkey. De natuurlijke of rechtspersoon of het samenwerkingsverband van natuurlijke en/of rechtspersonen of de namens deze handelende tussenpersoon of vertegenwoordiger die een overeenkomst met Kwirkey is aangegaan met betrekking tot door Kwirkey te leveren diensten

3. Overeenkomst: alle aanbiedingen, overeenkomsten en verbintenissen hoe ook genaamd, van Kwirkey met de wederpartij, alsmede de uitvoering daarvan

4. Diensten: alle door Kwirkey en/of door haar ingeschakelde derden aan opdrachtgever geleverde diensten, alsmede alle andere door Kwirkey ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht. Werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van opdrachtgever worden verricht zijn niet inbegrepen.

2.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Kwirkey en een opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.2 Wanneer blijkt dat één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden in strijd zijn met de wet, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht.

2.3. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Kwirkey, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

2.4 Afspraken of overeenkomsten met Kwirkey, binden Kwirkey niet, voor zover deze niet schriftelijk door Kwirkey zijn bevestigd.

3.1 Alle offertes en aanbiedingen van Kwirkey zijn vrijblijvend en geldig gedurende 30 dagen na dagtekening, tenzij in de offerte schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.

3.2 Het aanbod is gebaseerd op de door opdrachtgever verstrekte informatie, waarbij Kwirkey mag vertrouwen op de juistheid en volledigheid hiervan.

3.3 Kwirkey kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.4 Prijsopgaven en opgegeven termijnen kunnen altijd worden herroepen, indien de opdrachtgever voor de prijsopgave geen inzicht kan geven in de volledige omvang van de opdracht. 3.5 De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke aanvaarding (per e-mail of brief) door de opdrachtgever van de offerte van Kwirkey of — indien geen offerte is uitgebracht — door schriftelijke bevestiging door Kwirkey van een door de opdrachtgever verstrekte opdracht.

3.6 Kwirkey mag als haar opdrachtgever beschouwen degene die de opdracht aan Kwirkey heeft gegeven, tenzij deze daarbij uitdrukkelijk te kennen heeft gegeven te handelen krachtens last, uit naam en voor rekening van een derde en mits naam en adres van deze derde tegelijkertijd aan Kwirkey zijn verstrekt.

3.7 Een samengestelde prijsopgave verplicht Kwirkey niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

3.8 De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

4.1 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Kwirkey daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Kwirkey anders aangeeft.

4.2 Indien de opdrachtgever na de totstandkoming van de overeenkomst wijzigingen anders dan van geringe aard aanbrengt in de opdracht, is Kwirkey gerechtigd de termijn en/of het honorarium aan te passen of de opdracht alsnog te weigeren. In het laatste geval is opdrachtgever betaling van het reeds uitgevoerde deel van de opdracht verschuldigd.

4.3 Indien een opdracht door de opdrachtgever wordt ingetrokken, is deze betaling van het reeds uitgevoerde deel van de opdracht verschuldigd alsmede een vergoeding op basis van een uurtarief voor reeds uitgevoerde researchwerkzaamheden voor het overige gedeelte.

Kwirkey stelt het reeds vervaardigde werk ter beschikking van de opdrachtgever.

5.1. Kwirkey is gehouden de opdracht naar beste weten en kunnen en met een goede vakkennis uit te voeren voor het door de opdrachtgever gespecificeerde doel.

5.2. Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is overeengekomen, heeft Kwirkey het recht een opdracht (mede) door een derde te laten uitvoeren, onverminderd haar eindverantwoordelijkheid voor de vertrouwelijke behandeling en de deugdelijke uitvoering van de opdracht. Kwirkey zal bedoelde derde tot geheimhouding verplichten.

5.3 Indien door Kwirkey of door Kwirkey ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de opdrachtgever of een door de opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

5.4. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, alsmede documentatie en terminologie, indien beschikbaar, waarvan Kwirkey aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Kwirkey worden verstrekt. Verzending van bedoelde stukken geschiedt steeds voor rekening en risico van de opdrachtgever. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Kwirkey zijn verstrekt, heeft Kwirkey het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

5.5. Kwirkey is niet aansprakelijk voor schade, als gevolg door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.

5.6. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan Kwirkey de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Beide partijen verplichten zich tot geheimhouding van alle gegevens die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen waarvan zij weten of kunnen aannemen dat deze gegevens vertrouwelijk zijn. Deze geheimhouding strekt zich ook uit tot na de beëindiging van de opdracht.

7.1 De overeenkomst tussen Kwirkey en de opdrachtgever wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

7.2 De overeengekomen leveringstermijn is een streeftermijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Kwirkey zal bij (vermoedelijk) overschrijden van deze termijn haar opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk in kennis stellen.

7.3 Levering van gegevens via elektronische post wordt geacht te hebben plaatsgehad op het moment waarop het medium de verzending heeft bevestigd.

8.1 Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt aangeboden of is overeengekomen gelden de leden 8.2 en 8.3 van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, geldt lid 8.4 van dit artikel.

8.2 Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Het vaste honorarium is exclusief BTW.

8.3 Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 30 dagen zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.

8.4 Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens het overeengekomen uurtarief, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht. Kwirkey kan tevens naast haar honorarium de bijkomende kosten verbonden aan de uitvoering van de opdracht van de opdrachtgever in rekening brengen.

8.5 De prijs die de wederpartij gehouden is te betalen, is de prijs die vermeld is in de offerte, uitgedrukt in wettig Nederlandse betaalmiddel.

9.1 Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, op een door Kwirkey aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, bankrekeningnummer NL 22 RABO 0347 1175 54.

9.2 Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd die ten minste gelijk is aan het niveau van de wettelijke rente.

9.3 In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn alle vorderingen, uit welke hoofde dan ook, bij de wederpartij, onmiddellijk opeisbaar.

9.4 De door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

9.5 Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. Kwirkey is gerechtigd van de wederpartij alle kosten te vorderen die door haar wanbetaling zijn veroorzaakt. Hieronder vallen zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten, een en ander conform het tarief zoals wordt gehanteerd door de Nederlandse Orde van Advocaten.

9.6 Indien Kwirkey aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

10.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 5.2 van deze voorwaarden behoudt Kwirkey zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.

10.2 Alle door Kwirkey verstrekte stukken zoals teksten, rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software, enz. zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Kwirkey worden

verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht. 10.3 Kwirkey behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden

10.4 De opdrachtgever vrijwaart Kwirkey tegen aanspraken van derden wegens beweerde inbreuk op eigendoms-, octrooi-, auteurs-, of andere intellectuele eigendomsrechten in verband met de uitvoering van de overeenkomst.

11.1 Indien de wederpartij niet, niet tijdig of niet behoorlijk, ondanks sommaties met daarin vermeld een redelijke termijn, voldoet aan enige (betalings-) verplichting, voortvloeiende uit enige met Kwirkey gesloten overeenkomst, alsmede ingeval van schorsing van betaling, surseance van betaling, faillissement, ondercuratelestelling of liquidatie van de onderneming van de wederpartij, is Kwirkey gerechtigd zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst of een gedeelte daarvan te ontbinden.

11.2 Door ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De wederpartij is aansprakelijk voor de door Kwirkey geleden schade, onder meer bestaande uit rente en gederfde winst.

11.3 Indien Kwirkey door omstandigheden die niet voor haar risico komen, niet meer aan haar verplichtingen kan voldoen, heeft zij zonder enige verplichting tot schadevergoeding het recht de overeenkomst te ontbinden. Als zodanige omstandigheden van overmacht gelden in ieder geval doch niet uitsluitend brand, ongeval, ziekte, werkstaking, oproer, oorlog, transportbelemmeringen, maatregelen van overheidswege of andere omstandigheden waarop Kwirkey geen invloed kan uitoefenen.

Indien Kwirkey aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd:

12.1 Kwirkey is uitsluitend aansprakelijk voor schade die het directe en aantoonbare gevolg is van een aan Kwirkey toerekenbare tekortkoming. Kwirkey is nimmer aansprakelijk voor alle andere vormen van schade zoals bedrijfsschade, gevolgschade, vertragingsschade en gederfde winst. De aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot de factuurwaarde excl. B.T.W. van de desbetreffende opdracht.

12.2 Kwirkey is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van de ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst ter beschikking gestelde documenten, informatie of informatiedragers. Kwirkey is evenmin aansprakelijk voor schade ontstaan ten gevolge van het gebruik van informatietechnologie en moderne telecommunicatiemiddelen.

12.3 De aansprakelijkheid van Kwirkey, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.

12.4 De opdrachtgever verplicht zich Kwirkey te vrijwaren tegen alle aanspraken van derden die voortvloeien uit het gebruik van het geleverde, behoudens voor zover op grond van dit artikel aansprakelijkheid bestaat.

12.5 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Kwirkey of haar ondergeschikten.

In geval van overmacht bij Kwirkey zal zij daarvan onverwijld mededeling doen of laten doen aan de afnemer. Tijdens de periode van overmacht worden de verplichtingen van Kwirkey opgeschort. Als vast komt te staan dat nakoming door overmacht gedurende een maand niet mogelijk zal zijn, hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden door een schriftelijke verklaring. De afnemer heeft de verplichting om van Kwirkey het uitgevoerde gedeelte van de opdracht af te nemen en haar dat gedeelte te betalen. Dit geldt niet als het uitgevoerde gedeelte geen zelfstandige waarde heeft.

Op elke overeenkomst tussen Kwirkey en opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

In geval van geschillen, voortvloeiend uit deze overeenkomst of daarop voortbouwende overeenkomsten, zullen partijen proberen deze in eerste instantie te schikken. Indien het onmogelijk is gebleken een geschil als hiervoor bedoeld te schikken, zal dat geschil worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van Kwirkey. De rechter in de vestigingsplaats van Kwirkey is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen. Niettemin heeft Kwirkey het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde Nederlandse rechter.

Deze voorwaarden liggen ter inzage bij Kwirkey. Op verzoek worden zij onverwijld toegezonden. Kwirkey is ingeschreven bij Kamer van Koophandel Roermond onder nummer 76108279 . Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de onderhavige opdracht.